Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement 'Ga gratis met TVL naar Kos'

 • TELEVISIE LIMBURG (TVL), Herkenrodesingel 16, 3500 Hasselt, met exploitatiezetel De Buren nv, te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 16, organiseert, naar aanleiding van de TVL reis, de actie ‘Ga gratis met TVL op reis naar Kos. Deze reis gaat door van 18 tot en met 25 oktober 2024 (8 dagen - 7 nachten). Alle details van deze reis zijn beschikbaar via de website van TV Limburg. Het standaardpakket voor 2 personen wordt als prijs ter beschikking gesteld:

  Rechtstreekse vluchten vanuit Brussel naar Kos met TUI Fly
  • Bagage op de vlucht
  • 'Fuel Protection' verzekering (gegarandeerd geen brandstoftoeslag)
  • Hoteltransfers ter plaatse (bus van luchthaven naar het hotel)
  • 8-daags verblijf in het luxueuze Atlantica Beach Resort (*****)
  • Uitgebreide all-inclusive (24/24)
  • Unieke TVL sfeer & gezelligheid
  • Leuke extra's (o.a. showavond met Pat Krimson & Loredana + optreden van comedian Yannick Noben)
  • TVL begeleidingsteam
  • NIET inbegrepen in de prijs:
       - Excursies
       - Annulatie-, reis en bijstandsverzekering (vrijblijvend)
 • De wedstrijd wordt aangekondigd tijdens de uitzendperiode van TV Limburg. De aanvang en het einde van de wedstrijd worden aangekondigd op TV Limburg en in de desbetreffende winkelpunten.
 • De wedstrijd richt zich tot iedereen, uitgezonderd de personeelsleden van TV Limburg en die van de deelnemende partners en hun familieleden (echtgenoot, echtgenote en/of kinderen) alsmede de personeelsleden van het toezichthoudend gerechtsdeurwaarderskantoor.
 • Om op een geldige wijze deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de deelnemers volgende stappen zetten:

  - De code scannen aan de kassa bij de filialen van de deelnemende partners, zijnde: New Look Fashion, Bruno en Odrada Interieur en Keukens. Door de code te scannen kom je op de wedstrijdpagina van tvl.be waar je je persoonlijke gegevens kan registreren en daar kan de deelname aan de wedstrijd bevestigd worden.
  - TVL is niet verantwoordelijk voor niet correct ingevulde velden.
  - De kennisvraag dient ook te worden ingevuld.
 • De wedstrijd richt zich tot iedereen die in België woont en meerderjarig is. Iedereen kan deelnemen en mag maximaal 30 keer registreren. De deelnemende partners plaatsen aan de kassa van hun filiaal een bord met de te scannen code. Wie niet kan scannen kan gewoon surfen naar tvl.be en daar de registratie voltooien.
 • Uit de geregistreerde deelnames met het juiste antwoord op de kennisvraag, wordt 1 winnaar getrokken in aanwezigheid van de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder.
 • Indien de winnaar, die door de loting is getrokken zelf niet kan deelnemen aan de TVL reis 2024 is het hem toegestaan de reis door te geven aan 2 andere personen, mits schriftelijke en ondertekende bevestiging.
 • De winnaar van de wedstrijd aanvaardt onbetwistbaar dat zijn/haar gegevens zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als voor de eventuele publicatie van zijn/haar naam, voornaam en woonplaats. Hij/zij gaat eveneens akkoord met een fotografische of audiovisuele reportage.
 • De winnaar wordt verwittigd als volgt: De winnaar wordt door TV Limburg telefonisch gecontacteerd. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die zouden kunnen optreden tijdens de communicatie.
 • De winnaar kan niet vragen de prijzen om te wisselen in geld of in andere waren. In tegendeel, indien nodig behoudt de organisator zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.
 • Buiten dit reglement, wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld.
 • Als, in geval van overmacht, de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden, kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Evenmin kan de organisator verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk technisch probleem.
 • Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. De organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd – net als alle gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement - op te lossen in samenspraak met de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld worden.
 • Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

  - storingen in transmissies via het internet; - slecht functioneren van het internet of gebruikte software; - de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking; - om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

  De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer.

  De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd moeten worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen. De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.
 • Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden. Deelname aan deze wedstrijd behelst volledige aanvaarding van dit reglement.
 • De wedstrijd vangt aan op 29 mei 2024 en loopt af op 2 juni 2024. De winnaar wordt midden juni bekend gemaakt op de website van TV Limburg.
 • De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor Jan KERKSTOEL & Vennoten, met burelen te 3500 Hasselt, Raamstraat 12, voor wat betreft het reglement, de einduitslag en oplossingen bij onvoorziene moeilijkheden bij de afwikkeling van de wedstrijd. De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend.


Wedstrijdreglement (algemene wedstrijden)

TV Limburg (de organisator), organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers een wedstrijdvraag/wedstrijdvragen oplossen en inzenden zoals vermeld bij de wedstrijd.

 • Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd.
 • De wedstrijd eindigt zoals vermeld bij de wedstrijd.
 • Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd.
 • Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd.
 • Het aantal deelnemers is onbeperkt.
 • Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd, tenzij anders vermeld bij de wedstrijd.
 • De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.
 • De winnaar is de deelnemer van wie de organisator het juiste antwoord op de gestelde wedstrijdvraag/wedstrijdvragen correct, volledig en tijdig heeft ontvangen.
 • Bij ex aequo wordt de winnaar bij trekking bepaald door de gerechtsdeurwaarder.
 • De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van TV Limburg en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
 • De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.
 • De prijs wordt als waardebon aan de winnaar ter beschikking gesteld zonder enige verdere verantwoordelijkheid van de organisator.
 • De prijs kan niet worden overgedragen.
 • Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.

De deelnemers verklaren zich automatisch akkoord met dit wedstrijdreglement.

Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar met naam en woonplaats, eventueel ook met foto in de media wordt bekend gemaakt.

De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van De Buren nv door middel van verwerking van gegevens. Zij kunnen doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met De Buren nv.
De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor KERKSTOEL & JANSSEN, met burelen te 3511 Kuringen, Grote Baan nr. 38 voor wat het opstellen van het reglement betreft en het toekennen van de prijs. De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend.